Voorgraadse modules

Die volgende voorgraadse modules is voorgestkryf vir die BEng-graadprogram in chemiese ingenieurswese of mineraalprosessering:

Eerste jaar (gemeenskaplike eerste jaar vir alle dissiplines), eerste semester

 • Ingenieurswiskunde 115 – Inleidende Differensiaal- en Integraalrekening
 • Toegepaste Wiskunde B124 – Statika
 • Ingenieurschemie 123 – Chemie vir Ingenieurstudente
 • Ingenieurstekeninge 123 – Ortografiese Tekeninge
 • Professionele Kommunikasie 113 – Professionele Kommunikasie
 • Engineering Chemistry 123 – Chemistry for engineering students
 • Engineering Drawings 123 – Orthographic drawings
 • Professional Communication 113 – Professional communication

Eerste jaar (gemeenskaplike eerste jaar vir alle dissiplines), tweede semester

 • Ingenieurswiskunde 145 – Verdere Differensiaal- en Integraalrekening
 • Toegepaste Wiskunde B154 – Dinamika
 • Rekenaarprogrammering 143 – Rekenaarprogrammering
 • Elektrotegniek 143 – Inleiding tot Stroombaanteorie en Elektriese Masjiene
 • Sterkteleer 143 – Inleiding: Meganika van Vervormbare Liggame
 • Taalvaardigheid (Engels) 153 – Taalvaardigheid (Engels)*
 • Taalvaardigheid (Afrikaans) 163 – Taalvaardigheid (Afrikaans)*

Eerste jaar (gemeenskaplike eerste jaar vir alle dissiplines), albei semesters

 • Taalvaardigheid (Afrikaans) 176 – Taalvaardigheid (Afrikaans)*

*Studente kan van die akademiese-geletterdheidsmodules [Taalvaardigheid (Engels) 153, en Taalvaardigheid (Afrikaans) 163 en 176] vrygestel word mits hulle bevredigend gevaar het in die taalvaardigheidstoetse wat gedurende die verwelkomingsweek, voordat die eerste semester begin, afgeneem word.

Tweede jaar, eerste semester

 • Toegepaste Wiskunde B224 – Dinamika van Starre Liggame
 • Chemie C224 – Industriële Chemie I
 • Chemiese Ingenieurswese 224 – Chemiese Ingenieurswese: Beginsels en Prosesse
 • Ingenieurswiskunde 214 – Differensiaalvergelykings en Lineêre Algebra
 • Termodinamika A214 – Toegepaste Termodinamika
 • Prakties in die Werkswinkel 211 – Prakties in die Werkswinkel

Tweede jaar, tweede semester

 • Chemie C254 – Industriële Chemie II
 • Chemiese Ingenieurswese 254 – Massa- en Energiebalanse
 • Chemiese Ingenieurswese 264 – Vloeimeganika vir Chemiese Ingenieurs
 • Chemiese Ingenieurswese D244 – Eksperimentele Ontwerp
 • Ingenieurswiskunde 242 – Reekse en Parsiële Differensiaalvergelykings
 • Numeriese Metodes 262 – Numeriese Metodes

Tweede jaar, albei semesters

Taalvaardigheid (Afrikaans) 276 – Taalvaardigheid (Afrikaans)*

*Die akademiese-geletterdheidsmodule [Taalvaardigheid (Afrikaans) 276] is van toepassing slegs op studente wat die Taalvaardigheid (Afrikaans)-modules in hulle eerste jaar gevolg het en teen die einde van daardie jaar steeds op ’n onbevredigende vlak was.

Derde jaar, eerste semester

 • Biologie 324 – Biotegnologie
 • Chemiese Ingenieurswese 316 – Reaktoringenieurswese I
 • Chemiese Ingenieurswese 317 – Termodinamika
 • Warmteoordrag A326 – Warmteoordrag
 • Partikeltegnologoie 316 – Partikeltegnologoie

Derde jaar, tweede semester

 • Chemiese Ingenieurswese 344 – Modellering en Optimering
 • Chemiese Ingenieurswese 354 – Reaktoringenieurswese II
 • Chemiese Ingenieurswese 367 – Massaoordragoperasies
 • Chemiese Ingenieurswese D356 – Proefaanleglaboratorium
 • Mineraalprosessering 345 – Mineraalprosessering
 • Vakansie-opleiding 361 – Vakansie-opleiding

Vierde jaar, eerste semester

 • Chemiese Ingenieurswese 412 – Materiaalingenieurswese vir Chemiese Ingenieurs
 • Chemiese Ingenieurswese 244 – Prosesontwerp
 • Chemiese Ingenieurswese 426 – Prosesbeheer
 • Mineraalprosessering 415 – Ekstraksieprosesse
 • Projekbestuur 412 – Projekbestuur
 • Filosofie en Etiek 314 – Filosofie en Etiek

Vierde jaar, tweede semester

 • Omgewingsingenieurswese 454 – Omgewingsingenieurswese
 • Ontwerpprojek 488 – Ontwerp

Vierde jaar, albei semesters

 • Chemiese Ingenieurswese 478 of Mineraalprossessering 478 – Finalejaarprojek